Versija 1.1.1185 17.12.2018
Papildināts nodokļu dokuments
Alga    Jauns    Nodokļu dokumentsVeikts papildinājums nodokļu dokumentam -> papildināts ar iespēju ielikt atzīmi "Piemērot paaugstināto IIN likmi". 

Nod. dokuments.png

Ja nodokļu grāmatiņā atzīme darbiniekam būs ielikta pie "Piemērot paaugstināto IIN likmi", tad automātiski tiks aprēķināts IIN 23%, pat ja IIN metodes aprakstā būs norādīti 20%

Versija 1.1.1184 15.11.2018
Papildināts VID darījuma veids ar jaunu kodu
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN1: II. Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES

Veikts papildinājums VID darījuma veidam -  izveidots jauns darījuma veids S  (kodu "S" –  saskaņā ar likuma 16.panta ceturto daļu veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā, ja reģistrēts nodokļa maksātājs tajā ir starpnieks (t.i., iegādājas preces Eiropas Savienības teritorijā un piegādā tās preču galasaņēmējam Eiropas Savienības teritorijā).

Kods “S” tiks atspoguļots atskaitē “PVN1-II: Pārskats par priekšnodokļa summām kas saņemtas ES”, ja šis kods būs izmantots pie kāda no pārdošanas dokumentu ievades.


Slimības lapu imports no EDS

Šajā OZOLS versijā ir pieejams jaunums “Slimības lapu imports no EDS”

Importu sistēmā Ozols iespējams nodrošināt, veicot sekojošas darbības:


1. Informācija  EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā

2. Ozolā jāveic datu imports: Alga-> Rīki-> Importēt dokumentus no EDS

3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati

4. Ozolā un iOzolā tiks uzģenerēti importētie rīkojumi un tie būs pieejami

- Ozolā: Personāla vadība-> dokumenti-> Rīkojumu žurnāls-> Filtrā norādot rīkojuma grupu un ir spēkā datumu

-iOzolā: Personāla vadība-> Rīkojumi-> Visi rīkojumi-> Filtrā norādot rīkojuma grupu un rīkojuma datumu

5. Pēc importa, rīkojumi ir neapstiprināti, tos ērti var apstiprināt no Ozols puses: Personāla vadība-> Dokumenti-> Rīkojumi-> filtrā norādot rīkojuma grupa im ir spēkā datumu-> izvēloties multi.iez (rīku joslā poga) un atzīmējot rīkojumus apstiprināšanai-> pēc tam rīku joslā nospiežot "Apstiprināt" rīkojumi tiks apstiprināti un būs spēkā, lai tiktu ielādēti algu aprēķini.

Nodokļu dokumentu imports no EDS

Sistēmā Ozols iespējams nodrošināt aktuālo nodokļu dokumentu importu no EDS sistēmas. Lai to izdarītu, būtu nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1. Informācija EDS sistēmā jāsaglabā xml formātā

2. Ozolā jāveic datu imports: Alga-> Rīki-> Importēt  dokumentus no EDS

3. Rezultātā, norādot iepriekš no EDS saglabāto failu, tiks parādīts paziņojums, ka ieimportēti dati

4. Ozols datu bāzē tiks importēti aktuālie nodokļu dokumenti no EDS sistēmas, kuros bijušas izmaiņas, tie sistēmā būs pieejami no darba režīma Alga-> Dokumenti-> Nodokļu dokumentu žurnāls - ar atbilstošo spēkā stāšanās datumu un aktuālajām izmaiņām.

Versija 1.1.1183 23.08.2018
Papildināta algu atskaite Rezultāti Horizontāli
Alga    Atskaites    Rezultāti horizontāli

Papildināta algu atskaite Rezultāti Horizontāli (Alga –> Atskaites –> Rezultāti horizontāli) ar iespēju norādīt vairākas struktūrvienības vienā atskaitē.

Izvēloties atlases kritēriju Struktūrvienība, iespējams uzlikt rakstīšanas iespēju un laukā Struktūrvienība ievadīt korektus struktūrvienības nosaukumus vai kodus, atdalot tos ar komatu:


2018-11-29_16-54-14.png
Atskaites formas pārveidošana uz izdrukas skatu
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaitesPievienota iespēja Bilances atskaites pārslēgt uz izvērstu izdrukas skatu (HTML). To var izdarīt veidojot atskaiti: Virsgrāmata –> VID atskaites –> Bilance, izveidotajai atskaitei izmantojot pogu “Izvērst”
2018-11-30_13-37-06.png
Izvērsto atskaiti pārslēgt uz izdrukas skatu (HTML) var izvēloties augšējā rīku joslā pogu "Skats".
Papildinājumi algu kalkulātoram
AlgaPapildināts algas kalkulators (Alga-> Dokumenti-> Algu aprēķina žurnāls – no izvēlnes atverot Aprēķins –> Algu kalkulators) ar 2018. gada likumā noteiktajām izmaiņām (nodokļu grāmatiņa, alga virs EUR1667, IIN izmaiņas, Neapliekamais minimums):

2018-11-29_16-54-14.png
Versija 1.1.1182 15.06.2018
Papildinātas polišu pievienošanas un labošanas formas

Šajā OZOLS versijā veiktas izmaiņas vairākās ar polišu uzskaiti saistītās formās.

Pirmais redzamākais būs izmaiņas pievienojot jaunu polisi. Līdz šim, pievienojot jaunu polisi, bija iespēja aizpildīt tikai lauku brokeris, tagad šajā formā būs iespēja pievienot arī asistentu un piesaistītāju, lai asistentam vadot polisi, būtu piekļuve šīs polises labošanai pēc tās pievienošanas:

PolicyAdd.png


Otrā lieta ir polises formas sadaļa “Labot”. Pamanīsiet tajā izmaiņas lauku izvietojumā, saistībā ar to, ir parādījies jauns lauks, kurā ir iespēja meklēt partnerus pēc Vārda, uzvārda, uzņēmuma nosaukuma, personas koda vai reģistrācijas numura. Minimālais meklēšanas simbolu skaits ir četri (4). Pēc frāzes ievadīšanas jāspiež taustiņš < Enter> , atvērsies rezultātu logs, kurā ar bultiņām ? ? var pārvietoties pa sarakstu un ar atkārtotu < Enter> taustiņa nospiešanu, apstiprināt izvēli. Izvēli var apstiprināt arī ar peles dubulto kreiso klikšķi. Ja vēlaties atsaukt darbību, jāizmanto taustiņš < Esc> :

PolicyEdit.png


PolicyEdit2.png


Aizpildot lauku “Apdr.ņēmējs”, tāpat kā iepriekš, lauki “Turētājs” un “Apdrošinātais/īp.” tiks aizpildīti ar vērtību no šī lauka.

Savu funkcionalitāti nezaudēs blakus esošais izkrītošās izvēlnes lauks, kurā varēs rakstīt partnera unikālo kodu un aizpildīt laukus, neizmantojot jauno meklēšanas lauku.

Normal 0 false false false false EN-GB X-NONE X-NONE
Versija 1.1.1181 08.05.2018
Papildus atvaļinājumu dienu uzskaite par aprūpē esošiem bērniem
Personāla vadībaLai nodrošinātu papildus atvaļinājumu dienu uzskaiti par aprūpē esošiem bērniem, nepieciešams veikts sekojošas darbības:

1. Personāla vadība-> Slodzes-> Slodzes aprakstā jābūt ievadītai informācijai par bērniem, obligātais parametrs - dzimšanas datums:
1.png

Balstoties uz šo informāciju, katru gadu automātiski tiks piešķirtas papildus pienākošo dienu skaits.

2. Lai piešķirtās atvaļinājuma dienas būtu iespējams izmantot, nepieciešams izveidot rīkojumu par papildus atvaļinājuma izmantošanu, izvēloties rīkojuma veidu:

2.png

3. Informācija par piešķirto/atlikušo dienu skaitu izvēlētajā periodā pieejama no atskaites: Personāla vadība-> Atskaites-> Atvaļinājuma rezerves aprēķins - filtrā norādot, ka informāciju nepieciešams sagatavot par papildus atvaļinājumiem:

3.png
Nākamo periodu izdevumu uzskaite

Nākamo periodu izdevumu dokumentu uzskaite nodrošina automatizētu grāmatošanas procesu, lai reģistrētu nākamo periodu izdevumus atbilstošajos grāmatvediskajos kontos.

 

Darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu nākamo periodu uzskaiti (Norēķini-> Saraksti-> Pakalpojumi):

 

- automatizēta grāmatošanas procesa nodrošināšanai, pakalpojuma aprakstā nepieciešams noteikt grāmatvedisko kontu

- lai būtu iespēja pakalpojumam norādīt konkrētu periodu, pakalpojuma aprakstā jābūt atzīmētam kritērijam:

1.png


Nākamo periodu izdevumu dokumentu iespējams ģenerēt balstoties uz ievadīto iepirkumu dokumentu un tā saturā norādītajiem pakalpojumiem. Aizpildot iepirkuma dokumenta saturu, nepieciešams norādīt atzīmi, ka ievadītais pakalpojums tiek attiecināts uz nākamo periodu izdevumiem un norādīt pakalpojuma periodu:

2.png


Lai no ievadītā iepirkumu dokumenta, tiktu sagatavots nākamo periodu izdevumu dokuments, nepieciešams izvēlēties funkciju: „Izveidot nākamo periodu izdevumu dokumentu”:

3.png


Rezultātā tiks atvērts dokuments, kurā fiksēti iepirkumu dokumenta saturā ievadītie pakalpojumi ar atzīmi “iekļaut nākamā perioda izdevumos”:

4.png


Balstoties uz šo izveides logu, iespējams izveidot izdevumu dokumentu tām pozīcijām, kuras tiks atzīmētās.

 

Rezultātā tiks piedāvāts paziņojums, kurā būs iespēja atvērt sagatavoto dokumentu:

5.png

 

Izveidoto nākamo periodu izdevumu dokumentu ir iespējams atvērt uzreiz, vai arī no darba režīma: Norēķini-> Dokumenti-> Nākamo periodu izdevumi. Atverot sagatavoto dokumentu, tajā iespējams veikt nepieciešamos papildinājumus – koriģēt periodu, norādīto nākamo periodu izdevumu periodiskumu, koriģēt esošās dimensijas, utt.:

6.png


Ja esošajā dokumentā ir veiktas izmaiņas (mainīts periodiskums/dimensijas/periods/utt), tad šīs izmaņas ielādēt dokumenta saturā iespējams, nospiežot pogu “aizpildīt”:

7.png

 

Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, dokumentu nepieciešams saglabāt un apstiprināt!

Turpmākais grāmatošanas process, atbilstoši norādītajam periodiskumam, iespējams no Norēķinos pieejamās atskaites: Norēķini-> Atskaites-> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi! Filtrā norādot nepieciešamos kritērijus atlasei – iespēja atlasīt ierakstus kopsavilkuma veidā, atlasot uz šo brīdi neiegrāmatotos ierakstus:

8.png

 

Atskaitē tiek attēloti visi sagatavotie un vēl neiegrāmatotie dokumenti, kurus iespējams iegrāmatot:

9.png


Lai nodrošinātu automatizētu grāmatošanu, sākotnēji būtu jāizveido grāmatojuma šablons: Virsgrāmata-> Saraksti-> Grāmatojumu šabloni:

10.png


Grāmatošana iespējama, izvēloties vienu no grāmatošanas scenārijiem:


1) Atverot izvēlēto dokumentu spiežot rīku joslā pogu grāmatot:

11.png


2) Izvēloties multiiezīmēšanu – atzīmēt ierakstus, kurus vēlme grāmatot un iegrāmatot to, izvēloties rīku joslā pieejamo pogu “Funkcijas”:

12.png


Rezultātā būs iespēja izvēlēties sagatavoto grāmatojumu šablonu un atzīmētos dokumentus iegrāmatot:
13.png

Kā rezultātā, izveidotie grāmatojumi tiks saglabāti grāmatojumu žurnālā būs pieejami Virsgrāmatā, kā arī atverami no darba režīma: Norēķini-> Atskaites-> Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi:14.png
Versija 1.1.1179 28.03.2018
IIN un atvieglojumu piemērošana 2018. gadā
AlgaŅemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz algu aprēķinu veikšanu, sākot no publicētās Ozols versijas 1.1.1179, esam veikuši papildinājumus sistēmā attiecībā uz IIN % likmes piemērošanu aprēķinam, balstoties uz VID metodiskajiem norādījumiem: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/mm_algas_2018_03.docx

Saskaņā ar informāciju, kas minēta VID metodisko norādījumu 22. punktā — situācijā, kad darba ņēmējs pie darba devēja ir nodarbināts nepilnu kalendāra mēnesi vai kalendāra mēneša laikā algas nodokļu grāmatiņa pie darba devēja ir iesniegta nepilnu mēnesi (dažas dienas) — tā mēneša apliekamās summas apmēru 1667 euro, kuram piemērojama standarta likme 20% NEDALA proporcionāli kalendārajām dienām! Savukārt nepaliekamais minimums un atvieglojumi tiek piemēroti proporcionāli dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Atbilstoši, lai sistēmā OZOLS nodrošinātu šo likuma normu, ir veikts papildinājums, kas nodrošina, ka situācijā, ja darbiniekam periodā iesniegta nodokļu grāmatiņa, tad atbilstoši uz visu aprēķina periodu ir spēkā 20% IIN likme un algas aprēķina algoritms tiek piemērots tāds, kāds tas būtu situācijā, ja spēkā iesniegta nodokļu grāmatiņa:Situācijā, ja darbiniekam iesniegtajā nodokļa grāmatiņā būtu fiksēti atvieglojumi — neapliekamais minimums vai atvieglojumi par apgādājamiem/invaliditāti — šie atvieglojumi tiktu piemēroti proporcionāli kalendāro dienu skaitam, no kura datuma grāmatiņa stājusies uzņēmumā spēkā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu klientu atbalstu pa e-pastu atbalsts@ozols.lv vai tālruni 67289211.
Versija 1.1.1178 21.03.2018
PVN nodokļa uzskaite un grāmatošana
Kopējie saraksti    Nodokļu saraksts

Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, saistībā ar jaunajām normām attiecībā uz PVN nodokļu uzskaiti, lai darījumu ievadi, grāmatošanu un attēlošanu PVN deklarācijā un pielikumos padarītu maksimāli ērtu un vienkārši, sistēmā ir veikti sekojoši papildinājumi:

1. Kopējie saraksti-> Nodokļu saraksts -> Papildināta nodokļa apraksta informāciju, sniedzot iespēju norādīt PVN likmes tipu un pēc vajadzības Rx kodu:

Līdz ar to, šajā darba režīmā būtu jābūt ievadītām visām PVN likmēm, kas tiek izmantotas uzņēmuma uzskaitē. Atsevišķi jānorāda likmes dažādiem Rx darījuma veidiem, kā arī atsevišķa likme reversajiem EU darījumiem.

Tā, piemēram:

2. Kopējie saraksti-> Nodokļu saraksts-> Papildināta funkcionalitāte, lai no nodokļa aprakstā fiksētā PVN priekšnodokļa grāmatvediskā konta, dati automātiski tiktu aizpildīti grāmatojumā, balstoties uz definēto grāmatojumu šablonu (visiem Rx kodiem nepieciešams norādīt vienu grāmatvedisko kontu un nav nepieciešams to dalīt pa Rx veidiem):

3. Izveidots papildinājums grāmatojumu šablonu izveidei, lai nebūtu turpmāk jāizmanto atšķirīgi grāmatojumu šabloni: PVN21%, PVN12%, EU un Rx darījumiem. Grāmatojumu šablons jāizveido pēc šāda principa:

Summas lauka ir iespējams norādīt [Rev.PVN apl.sum], kurā sasumējas summa tikai no reversajiem nodokļiem - Rx, EU.

Papildus pie kontējuma ir iespējams norādīt [PVN konts], kas ir likmes PVN priekšnodokļa konts.

Veicot šādas izmaiņas esošajā datu bāzē un turpmāk grāmatojumos izmantojot šo vienoto grāmatojuma šablonu, dokumentu ievades un grāmatošanas process kļūs ērtāks, kā arī tiks minimizēta kļūdas rašanās iespēja, izvēloties neatbilstošo grāmatojuma šablonu. Tāpat arī vairs nebūs nepieciešams ievadīt atsevišķus dokumenta veidus Rx darījumiem un dublēt dokumentus, jo to būs iespēja realizēt ar PVN likmju starpniecību – kā rezultātā, ievadot atbilstošo Rx PVN likmi, dati korekti tiks attēloti arī PVN 1:1 pielikumā.

Bankas konta ielāde sagatavojot jaunu bankas maksājuma uzdevumu
Finanses    Saraksti    Banku kontiSagatavojot bankas maksājumu no Ozols programmas, pēc noklusējuma, sistēmā turpmāk tiks ielādēts tas bankas konts, kuram bankas konta aprakstā būs norādīts parametrs "norēķinu konts":

MU_norekinu konts.png
Versija 1.1.1177 15.02.2018
Papildināta VSAOI atskaite
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)VSAOI atskaitē vairs netiek iekļauts IIN par nerezidentiem.
Pievienota jauna atskaite: Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem (5. pielikums)
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem (5. pielikums)Jaunajā Ozols programmas versijā, ir pieejama jauna atskaite -  Ozols:\\Alga\Atskaites\VID EDS atskaites par darbiniekiem\Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem (5. pielikums).
Lai atskaitē tiktu uzrādīti dati korekti, nepieciešams personām norādīt visu nepieciešamo informāciju:Tabulas rindā nr. 1  lauks "Rezidences valsts" ir obligāts.
Tabulas rindā nr. 1  lauks "iela, numurs" ir obligāts.
Tabulas rindā nr. 1  lauks "apdzīvota vieta" ir obligāts.
Tabulas rindā nr. 1  lauks "pasta indekss" ir obligāts.
Tabulas rindā nr. 1  lauks "Dzimšanas datums" ir obligāts.
Versija 1.1.1170 03.07.2017
Jauns formāts datu iesniegšanai VID EDS
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)Ņemot vērā izmaiņas, ko Valsts ieņēmumu dienests veicis “Ziņojuma par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” formātā datu iesniegšanai EDS (versija 9.0), ir veikti papildinājumi šī ziņojuma importa procedūrā.
Versija 1.1.1169 15.06.2017
Iespēja pievienot Notikumu (svētku diena) izvēlētajiem kalendāriem
Personāla vadība    Saraksti    Notikumu sarakstsIr izveidota jauna notikumu pievienošanas forma, kurā iespējams izvēlēties konkrētus kalendārus (vai atzīmēt visus), uz kuriem attiecināms pievienotais notikums:
notikums.png
Versija 1.1.1164 18.01.2017
Atvaļinājuma rezerves aprēķina atskaitē iespēja izvēlēties atzīmēt "Rēķināt summas"
Personāla vadība    Atskaites    Atvaļinājuma rezerves aprēķinsLai uzlabotu atskaites ātrdarbību lietotājiem, kas atskaiti lieto tikai neizmantoto dienu atlasīšanai bez summām, filtrā pievienota papildus atzīme - Rēķināt summas:
atv.jpg
Versija 1.1.1161 18.04.2016
Reversā PVN darījuma veids R4
Norēķini    Saraksti    Iepirkumu dokumentu veidiAtbilstoši likumdošanā veiktajām izmaiņām (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.1 pants "Īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm") pievienota iespēja norādīt VID darījuma veidu R4 (darījumi ar elektrotehniku).
Lai sāktu lietot šo reversā PVN darījuma veidu:
1. Izveidojiet jaunu dokumenta veidu sadaļā Norēķini -> Saraksti -> Iepirkumu dokumentu veidi, norādot atbilstošo VID darījuma veidu:
R4.png
2. Ievadot jaunu iepirkuma dokumentu, izvēlieties šo atbilstošo veidu, norādot PVN 0%.
3. Izveidojiet grāmatojumu šablonu, analoģisku R1, tikai ar citu PVN uzskaites kontu.
4. Papildus pārbaudiet, vai PVN 1.1 konfigurācijā tiek pieskaitīts konkrētais konts, kurā grāmatosiet šos darījumus.
Versija 1.1.1159 04.01.2016
Iespēja labot apstiprināta pārdošanas dokumenta piezīmju lauku
Norēķini    Dokumenti    Pārdošanas dokumentiApstiprinātam pārdošanas dokumentam dažkārt ir vajadzība piezīmju laukā ierakstīt kādu komentāru. Tagad to var izdarīt nenoņemot dokumentam apstiprinājumu.
VSAOI atskaites jaunais formāts eksportam uz EDS
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaitesEDS sistēmas uzlabojumu rezultātā mainīts datu eksporta faila formāts.
Datu ielāde no AS Balta uzskaites sistēmas.
Brokeriem pieejams atsevišķs pakalpojums, kā automātiska polišu datu ielāde no Baltas sistēmas.
Versija 1.1.1157 17.12.2015
Nomenklatūras otrā mērvienība.
Noliktava    Atskaites    Pārdotā nomenklatūra (detalizēti)Atskaitē "Pārdotā nomenklatūra (detalizēti)" pieejama kolonna - nomenklatūras otrā mērvienība.
Papildus atlases kritēriji filtra uzstādījumos
Budžeta plānošanas ieņēmumu izdevumu tāmes atskaitē papildus atlases kritēriji pēc kā iespēja skatīties datus.
Uzlabota atskaites ātrdarbība
Uzlabota atskaites: "Uzņēmumu komisija" ātrdarbība
Ēdināšanas moduļa ātrdarbība
Uzlabota ātrdarbība ēdināšanas porciju un kaloriju kalkulatoram. 
Versija 1.1.1156 19.10.2015
Maksājuma uzdevuma eksports par norādīto periodu.
Datu apmaiņa ar banku    Rīki    Datu apmaiņa ar bankuIespēja pie maksājuma uzdevuma eksporta norādīt periodu, par kuru veikt eksportu. Tas ir aktuāli visiem, kuri sagatavo maksājumus ar nākotnes datumiem, bet eksportēt grib, piemēram, šodienas.

jaun2_19102015.jpg
Versija 1.1.1155 07.09.2015
Ērtāka pakalpojumu ievade Līguma modulī
Pievienojot jaunu līgumu, cilnē "Grupas" iespēja klientam piesaistīt vairākus pakalpojumus vienlaicīgi caur režģa skatu ar attiecīgo cenu veidu.

lig_2015-09-28_14-56-24.jpg


Pēc 5.darbības iegūstam attēlā redzamo sarakstu, kurā iespēja piesaistīt klientam attiecīgo cenu.
lig2_2015-09-28_14-59-56.jpg
Ātra adrešu izvēle un pievienošana
CRM (Partneri)    Saraksti    PartneriPartnera kartiņā pievienojot adresi (attēls 4.punkts) pie ievades lauka "Iela" nospiežot pogu "Lupa" un rakstot adresi, tiks piedāvāta pilnā adrese, kuru izvēloties, automātiski tiks aizpildīti vajadzīgie Ozols adreses lauki.

jaun_adrese_2015-10-19_08-44-21.jpg
Degvielas ražošana ar plūsmas metodi.
Ozols sistēmā izveidota jauna funkcionalitāte - degvielas ražošana ar plūsmas metodi. Par detaļām sazinieties ar Jūsu konsultantu vai raksties uz atbalsts@ozols.lv
Savstarpējo dzēšanas aktu automātiksa izveide no pārdošanas un iepirkuma dokumentiem.
Norēķini    Dokumenti    Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktiĒrti izveidot "Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu" no aktuālā dokumenta.
Atvērtajā Pārdošanas vai Iepirkuma dokumentā izvēlēties Funkcijas > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

nor_dz_akts_2015-09-28_11-18-52.jpg

Atvērtais dokuments automātiski tiks pievienots savstarpējā norēķinu dzēšanas aktā, attiecīgi vajadzēs piesaistīt tikai pārdošanas/iepirkuma dokumentu.
Iespēja Ozols sistēmā veikt inventarizāciju.
Noliktava    Dokumenti    Inventarizācijas dokumenti

Lai sistēmā fiksētu inventarizācijas datus, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1. Inventarizācijas dokumenta izveide

Noliktava-> Dokumenti-> Inventarizācijas dokumenti-> Pievienot:

in1.png


Kad virsraksta lauki aizpildīti, nepieciešams ielādēt fiksētos atlikumus uz 31.08.2015:

in2.png


Rezultātā tiks ielādēti atlikumi uz 31.08.2015, izvēlētajā noliktavā:

in3.png


Šo dokumentu, pirms aizpildīšanas pēc vajadzības iespējams izdrukāt
in4.png

 

2. Inventarizācijas dokumenta aizpildīšana

Lai salīdzinātu faktiskos atlikumos ar esošajiem atlikumiem pēc uzskaites datiem, nepieciešams izveidotajā inventarizācijas dokumentā ievadīt faktiskos atlikumus. Ērtākam ievades procesam, rekomendējam pamainīt vizuālo attēlojumu:

in5.png


Pamainot skatu, kolonnā „daudzums”, ievadāms faktiskais atlikums, kā rezultātā veidosies starpība ar „ ” vai „-” zīmi:

in11.png

Rezultātā sagatavoto dokumentu iespējams saglabāt un pēc vajadzības izdrukāt.


 

3. Inventarizācijas rezultātu (pārpalikumi/iztrūkumi) fiksēšana

Kad ievadītie dati ir pārbaudīti, balstoties uz ievadītajiem rezultātiem un konstatēto „starpību”, iespējams automatizēti uzģenerēt dokumentus, kur fiksēti pārpalikumi/iztrūkumi, kas radušies  inventarizācijas rezultātā:

in12.png
 

Rezultātā tiks izveidots „Nomenklatūras norakstīšanas dokuments”, kas pieejams no darba režīma: Noliktava-> Dokumenti-> Iekšējās kustības dokumenti:

in7.png

 

Kā ari „Inventarizācijas starpība ”, kas pieejams no darba režīma: Norēķini-> Dokumenti-> Iepirkumu dokumenti:

in14.png

 

Ja gadījumā konstatētas kādas neprecizitātes, tad šos uzģenerētos dokumentus (Nomenklatūras norakstīšana/iepirkumu dokuments), iespējams dzēst, un izmantojot „Funkcijas” no Nomenklatūras inventarizācijas dokumenta uzģenerēt jaunus dokumentus.

 

Par funkcionalitātes pieejamību jautāt konsultantiem e-pastā atbalsts@ozols.lvDegvielas atskaite - tonnās vai kubikmetros
Paplašināts atsakaites filtrs ar sadaļu "Mērvienība", kurā iespējas norādīt rezultātu attēlošanas veidu (kubikmetros vai tonnās).

degv_atsk_filtrs_2015-09-28_11-35-19.jpg
Versija 1.1.1154 14.08.2015
Papildus funkcionalitāte formās, kurās iespējams no sarakstiem izvēlēties vajadzīgo ierakstu.
Citi    Sistēmas visās formās, kurās ir poga "Lupa" (atvērt sarakstu), turpmāk būs iespējams izvēlēties funkcionalitāti - Meklēt sarakstā, Pievienot jaunu, Atvērt ierakstu.
 

vis_form_2015-09-28_14-19-15.jpg
Versija 1.1.1153 31.07.2015
Bankas maksājuma uzdevuma informācijas garums.
Finanses    Dokumenti    Bankas izdevumiMaksājuma uzdevumu lauks "Mērķis" bankā ir definēts 140 simbolu garš.

Attēlā redzama vieta, kur tiek uzskaitīti uzrakstītie simboli.  Ja simbolu skaits pārsniedz 140, tad simbolu vietā redzēsiet izsaukumu zīmi. Ozolā tiks attēlots viss "Mērķa" saturs, bet uz banku tiks eksportēti tikai pirmie 140 simboli.

jaunin2_bankas_maks_simboli_2015-09-21_10-21-18.jpg
Versija 1.1.1152 23.07.2015
Atvaļinājuma rīkojumam iespējams izvēlēties veidu - Papildatvaļinājums par aprūpē esošiem bērniem
Personāla vadība    Dokumenti    Rīkojumu žurnālsRīkojuma veids:
Papildatvaļinājums par aprūpē esošiem bērniem.

Rīkojums ņems datus automātiski no pievienotā bērnu skaita un bērnu dzimšanas datuma (Darba likums 151.panta pirmā daļa).

iOzolā:
Perosnas kartīte - Bērni

bernu_pap_atv_2015-09-16_14-28-30.jpg


Programmā Ozols:
Personāla vadība - Saraksti - Slodzes

bernu_pap_atv_3_2015-09-16_17-20-09.jpg

Lai rīkojuma funkcionalitāte stātos spēkā, ir nepieciešama individuāla algas konfigurācijas pielāgošana katram klientam atsevišķi. Pēc pieprasījuma saņemšanas e-pastā atbalsts@ozols.lv veiksim izmaiņas.


Versija 1.1.1151 18.06.2015
Mainījusies vidējās izpeļņas aprēķināšana darbiniekiem ar summētā darba laika uzskaiti.
AlgaŅemot vērā likumdošanas izmaiņas –
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

3.1 pants. Vidējā izpeļņa

(1) Visos gadījumos, kad amatpersonai (darbiniekam) izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma no darba samaksas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem. Ja amatpersona (darbinieks) pēc iecelšanas amatā (pieņemšanas dienestā, darbā) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona (darbinieks) ir pildījusi amata (dienesta, darba) pienākumus.

(2) Stundas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu.

(3) Dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu kalendāra mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā.


Ozolā ir veiktas atbilstošās izmaiņas un summētā kalendāra gadījumā, vidējā dienas izpeļņa tiek aprēķināta:

Stundas izpeļņa tiek aprēķināta: Vidējās izpeļņas fonds/nostrādāto stundu skaits

Vidējais nostrādāto stundu skaits tiek aprēķināts: Nostrādātās stundas/Nostrādātās dienas – jo likums nosaka, ka „Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo sešu mēnešu laikā.

Rezultātā VDI tiek aprēķināta stundas izpeļņa*vid.nostrādāto stundu skaits.
Papildinājums degvielas uzskaites modulī atbilstoši likumdošanā veiktajam izmaiņām.
Atbilstoši likumdošanas izmaiņām, kas stājas spēkā no 01.07.2015 – nodrošināta degvielas tirdzniecības iespēja ar samazināto akcīzes likmi 0.05 EUR par litru (50EUR/1000L).
Atbilstoši likumdošanā veiktajām izmaiņām, darba devēja kustības ziņojumā ir mainīti iesniedzamo ziņu kodi.
AlgaAtbilstoši likumdošanā veiktajām izmaiņām (http://likumi.lv/doc.php?id=269073) darba devēja kustības ziņojumā veikti kodu papildinājumi - izņemts 13 kods un tā vietā ir 11, 14 vai 16, kā arī papildināts ar kodiem 91 un 92).
Sociālās apdrošināšanas atskaitēs mainījies kolonnas "Persona" formāts no Uzvārds Vārds uz Vārds Uzvārds
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaitesSociālās apdrošināšanas atskaitēs - Darba devēja ziņojumā, Ziņas par darba ņēmējiem, Paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām, kolonnā "Persona" mainījies formāts no Uzvārds Vārds uz Vārds Uzvārds, kā tas norādīts VID EDS iesniedzamo atskaišu formātā.
Nodokļu dokumentu pārbaude/salīdzināšana ar VID.
Alga    Dokumenti    Nodokļu dokumentu žurnālsPievienota papildus funkcionalitāte, ar kuras palīdzību, iespējams pārbaudīt un salīdzināt OZOLS sistēmā ievadītos Nodokļu dokumentus ar VID sistēmā esošajiem datiem.
Izmantojot rīku: Rīki -> Datu integritātes uzraugs -> Salīdzināt nodokļu dokumentus ar EDS, norādot no EDS sistēmas lejupielādēto XML failu, iespējams salīdzināt dokumentus ar OZOLS sistēmā esošajiem, un iegūt neatbilstību protokolu.
Iespēja veidot iedurējumus no LMT un Tele2 norēķinu saraksta.
Alga    Dokumenti    Algu aprēķinu žurnālsIzmantojot LMT un TELE2 sagatavotos pārskatus, iespējams tos importēt OZOLS sistēmā, lai darbiniekiem automātski tiktu sagatavoti ieturējumi algas aprēķinā.
Nomainīts sociālās apdrošināšanas atskaišu iesniegšanas formāts no DUF uz XML.
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnālsVID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas 7.6 versijas izmaiņu rezultātā tika slēgta iespēja iesniegt atskaites DUF faila formātā. Sistēmā veiktas izmaiņas un OZOLS sagatavo atskaites atbilstoši VID EDS prasītajam XML formātam.
Versija 1.1.1150 13.05.2015
Papildināts Pārdošanas dokumentu žurnāla filtrs.
Norēķini    Dokumenti    Pārdošanas dokumentiPārdošanas dokumentu filtrā iespējams veikt papildus filtrēšanu, norādot "Rādīt tikai neapmaksātos", kā arī papildus filtrā filtrēt pēc "Pievienošanas datums":

jaunin_filtrs_2015-07-02_14-39-03.png
Papildināts Pārdošanas dokumentu attēlojums - atverot dokumentu, redzams dokumenta statuss.
Norēķini    Dokumenti    Pārdošanas dokumentiPārdošanas dokumenta loga virsrakstā rādās iespējams redzēt dokumenta statusu (Sagatave, Apstiprināts, Nokavēta apmaksa, Apmaksāts):

jaunin_loga_virsr_2015-07-02_14-35-45.png
Versija 1.1.1145 19.11.2014
Veidojot jaunu polisi, termiņu iespējams izvēlēties no iepriekš definēta saraksta.
Lai uzlabotu darbu ar OZOLS, esam izveidojuši iepriekš definētu termiņu polises beigu datumam. Veidojot jaunu polisi, termiņš tiek automātiski ielikts gads, bet lietotājs veikli to var nomainīt uz: 1, 3, 6, 9 vai atpakaļ 12 mēnešiem.

EPL_term.jpg
Lukoil degvielas karšu norēķinu informācijas imports
Alga    Dokumenti    Algu aprēķinu žurnālsIeturējumu sagatavošana darbiniekiem.
Versija 1.1.1144 29.09.2014
Pievienota jauna atskaite "Brokera komisija"
Pievienota jauna atskaite "Brokera komisija", kur attēlojas komisija pa partneriem. Tiek atšifrēta partnerim aprēķinātā Brokera, Asistenta, Piesaistītāja komisija
Pievienota iespēja ierobežot iesaistīto personu komsijas daļu.
Polises sadāļā "Labot" iespējams uzstādīt ierobežojumu, lai iesaistīto personu (brokeris, asistents, piesastītājs) komisijas summa, nepārsniegtu konkrētu procentuālo vērtību no Uzņēmuma komisijas. Piemēram, iesaistīto personu komisija nedrīkst pārsniegt 90% no Uzņēmuma komisijas.
Uzlabots brokeru darba rīks "Polišu darba virsma"
Uzlabots brokeru darba rīks "Polišu darba virsma", kas pieejams ar karsto taustiņu F9:
- papildināta meklēšanas iespēja ar izvēlni "Asistents"
- debitoru sadaļā tiek atlasīti visi norādītās iesaistītās personas polišu neapmaksātie dokumenti
- pievienota iespēja darba virsmā datus atjaunot manuāli vai automātiski
- uzlabota moduļa darbības precizitāte.

Uzlabota kvīšu pievienošana kases ieņēmumu orderiem
Finanses    Jauns    Kases ieņēmumu orderisUzlabota kvīšu pievienošana kases ieņēmumu orderiem: pievienojot kvītis pirmo reizi, kvīts pievienošana atvērsies uzreiz pēc pievienošanas pogas nospiešanas (nebūs otrreiz jāspiež poga "Pievienot").
Versija 1.1.1143 01.08.2014
Uzņēmumu komisijas atskaite papildināta ar papildus kolonnām
Uzņēmumu komisijas atskaite papildināta ar papildus kolonnām: AS reģistrācijas numurs Aproš. ņēmēja reģistrācijas numurs Rēķina piezīmes Apmaksas veids.
Papildināts polišu komisijas aprēķina rīka filtrs.
Papildināts polišu komisijas aprēķina filtrs, kas ļauj aprēķināt komisijas konkrētas apdrošināšanas sabiedrības vai apdrošināšanas veida polisēm, tādējādi samazinot komisiju aprēķinu laiku:
kom_apr_fltr.jpg
Versija 1.1.1141 01.05.2014
Manuālos grāmatojumus iespējams kopēt
Virsgrāmata    Dokumenti    Grāmatojumu žurnālsAtverot grāmatojumu dokumentu žurnālu ar peles labo taustiņu uz kopēt nepieciešamā dokumenta, izvēloties komandu "kopēt", tiks atvērts jauns grāmatojums ar datiem no izvēlētā grāmatojuma. 
Pievienojas jauns banku eksporta formāts
Datu apmaiņa ar banku    Saraksti    Bankas elektronisko norēķinu sistēmasDatu apmaiņa ar banku tiek papildināta ar jaunu eksporta formātu "Eksports uz VK FiDAViSta".
Versija 1.1.1140 01.04.2014
Uzņēmumu komisijas atskaite papildināta ar iespēju masveidā ģenerēt norēķinu dzēšanas aktus
Izveidota norēķinu dzēšanas aktu masveida ģenerēšana ar atsevišķu funkciju vai kopā ar iepirkumu dokumenta ģenerēšanu no AS rēķiniem Uzņēmumu komisijas atskaitē.
Versija 1.1.1132 27.06.2013
Papildināta norēķinu atskaite - Pircēju parādi.
Norēķini    Atskaites    Pircēju parādiAtskaitē pievienotas papildus kolonnas, kas ļauj redzēt parādniekus un to summas pa kavējuma periodiem.

Atskaitē pievienotas papildus kolonnas:
- Nav nokavēts
- 1-4 dienas
- 5-7 dienas
- 8-14 dienas
- 15-30 dienas
- 31-60 dienas
- 61-90 dienas
- vairāk par 90 dienām.
Versija 1.1.1131 14.06.2013
Veiktas izmaiņas sakarā ar jaunajām VID prasībām (grozījumi 07.09.2010. MK not. 827)
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Ziņas par darba ņēmējiemVeidojot atskaiti Alga -> Atskaites -> Statistikas atskaites -> Ziņas par darba ņēmējiem, jaunajā versijā ir iespēja ielikt ķeksi "Sūtīt profesiju kodus".

stat_atsk.png

Šī darbība ir vienreizējs pasājums un neatkarīgi no ievadītā perioda izdos datus par darbiniekiem un to profesiju kodiem uz 01.07.2013.


stat_atsk2.png

Tālāk ir iespēja sarakstu eksportēt uz VID, tiks sagatavots XML eksporta fails, kuru būs iespēja arī apskatīt pirms saglabāšanas.

! Esam identificējuši šādus kļūdu gadījumus:
a) ja lauks "Prof.kods" ir tukšs, tas nozīmē  ka amatam nav piesaistīta profesija
b) ja ieraksti dublējas, vienam cilvēkam ir 2 pamata slodzes (kļūdas "Pieņemšanas darbā" rīkojumos).

Versija 1.1.1129 23.04.2013
Palielināts maksimāli pieļaujamais kolonnu skaits OZOLS režīmos.
Palielināts maksimāli pieļaujamais vienlaicīgi izmantojamo kolonnu skaits no 16 uz 21, kas ļaus Jums uz ekrāna vienlaicīgi redzēt vairāk informācijas.
Papildināta funkcionalitāte veidojot jaunu bankas maksājuma uzdevumu.
Finanses    Jauns    Bankas maksājuma uzdevums1. Veidojot jaunu bankas maksājuma uzdevumu, tagad ir iespēja redzēt izvēlētā konta atlikumu (tiek atlasīts no OZOLĀ esošajiem dokumentiem).
2. Veidojot maksājumus no iepirkumu dokumentiem, sagatavošanas procesā, statusa rindā tiek parādīta informācija par apmaksai izvēlēto dokumentu skaitu un kopējo summu.
3. Natkarīgi no maksājuma valūtas un rēķina valūtas, dokumenti tiks sasaistīt, iepriekš saistāmajiem dokumentiem vajadzēja sakrist valūtai, citādi tie netika sasaistīti.
Versija 1.1.1128 20.03.2013
Statistikas atskaite "Pārskats par darbu (2-darbs)"
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.922 punktu 2.3. izveidota jauna, pilnīgāka statistikas atskaite ar ar nosaukumu "Pārskats par darbu (2-darbs)". Tā atrodama sadaļā Algas -> Atskaites -> Statistikas atskaites.
Pievienota papildus kolonna, kas atvieglo FKTK atskaites sagatavošanu.
Sagatavojot FKTK atskaites brokeriem nepieciešams redzēt plānotos ieņēmumus pamatvalūtā, neatkarīgi no iedotās atlaides. OZOLĀ pievienota jauna kolonna, ko iespējams izvēlēties "Uzņēmumu komisijas" atskaitē - "Pol.komis.pv" tā ir plānotā komisija par konkrēto polisi pamatvalūtā ("Labot" sadaļā norādītā komisija). Tādējādi ir iespējams redzēt reāli saņemto komisiju par polisi (kolonna "Uzņēm.kom.pv") un plānoto.
Iespēja slēpt fizisko personu personas kodus partneru sarakstā.
CRM (Partneri)    Saraksti    PartneriŠajā versijā ieviesta papildus funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju slēpt personas kodu partneru sarakstā. Personas kods ir pieejams tikai atverot konkrētu partneri, tādējādi lietotājiem nav iespējas izdrukāt partneru sarakstu ar fizisko personu sensitīvo informāciju.
Versija 1.1.1126 13.02.2013
PVN deklarācijas un pielikumu (aizpildāma un iesniedzama, sākot ar 2013.gada janvāra taksācijas periodu) sagatavošanas papildinājums
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN mēneša deklarācijaSistēmā Ozols veikts papildinājums PVN deklarācijas un pielikumu (aizpildāma un iesniedzama, sākot ar 2013.gada janvāra taksācijas periodu) sagatavošanā.

1. Virsgrāmata-> Atskaites-> VID atskaites -> PVN deklarācija - jāsagatavo jauna PVN deklarācija:
PVN_new.png

2. Pēc deklarācijas sagatavošanas, jāizvēlas Pielikumu sadaļa, kurā norāda attiecīgo pielikumu, kuru jāsagatavo:
PVN2013_Pielikumi.png

3. Pēc Pielikuma izvēles, jānospiež poga "Sagatavot". Pēc pielikuma sagatavošanas, jānospiež poga "Saglabāt atskaiti", lai pielikums tiktu saglabāts pie iesniedzamās PVN deklarācijas:
PVN_pielikumi_1.png

Deklarācija un tās pielikumi tiek saglabāti Virsgrāmata-> Atskaites-> VID atskaites-> Saraksts...

4. Sagatavotos pielikums iespējams atvērt un labot, deklarācijas pielikumu sadaļā atzīmējot attiecīgo pielikumu un nospiežot pogu "Atvērt":
pielikumi_atvert.png

5. Lai PVN deklarāciju un Pielikumus nosūtītu uz EDS, rīku joslā jānospiež poga "EDS" un jānorāda failu katalogs, kurā atskaite jāsaglabā, nospiežot pogu "Saglabāt":
exp.png

Pēc veiksmīga faila saglabāšanas failu katalogā, ir iespējams no Ozola aktivizēt pieslēgšanos EDS, nospiežot "Pieslēgties EDS WWW":
piesl_eds.png

6. Ielogojoties EDS sistēmā, jāpievieno failu katalogā saglabātais deklarācijas fails.

Versija 1.1.1124 30.11.2012
Polišu rēķinu datumu definēšana
Ir veikts papildinājums polises maksājuma plāna sadaļā, kas dod iespēju definēt polises rēķinu datumus pirms maksājuma plāna ģenerēšanas:

pol_rek_dat.png


Rēķina datums = apmaksas termiņš - apmaksas dienas

piemēram, 22.11.2012.= 29.11.2012. - 7 dienas

!!! Ja rēķina datums sakrīt ar svētku dienu vai sestdienu un svētdienu, rēķina datums tiek ņemts nākamais darba dienas datums.

Lai veiktu rēķinu datumu definēšanu:
1. Sistēmā jāpievieno iespējamo variantu apmaksas dienu termiņi:
Norēķini-> Saraksti-> Apmaksas veidi - rīko joslā jānospiež poga "Pievienot" un pēc ierakstu pievienošanas, jānospiež poga "Saglabāt":

jauns_apmaksas_veids.png

2. Polises maksājuma plāna sadaļā jāizvēlas definētais apmaksas veids, jānorāda rēķinu apmaksas termiņus un rēķinu summas, un jānospiež poga "Ģenerēt rēķinus":

maksajuma_plans.png
Versija 1.1.1121 10.09.2012
Ir veikti papildinājumu saistīšanas logā, lai būtu ērtāka neapmaksāto dokumentu atrašana, atlasīšana un saistīšana.
Finanses    Dokumenti    Bankas ieņēmumiIr veikti papildinājumu saistīšanas logā, lai būtu ērtāka neapmaksāto dokumentu atrašana, atlasīšana un saistīšana.
Apmaksas sasaistes logā noklusētais Partnera atlases lauks ir aizvietots ar papildus opciju – „Filtrs”. Pie loga atvēršanas noklusētā vērtība ir Partnera kods, pēc kura tiek arī parādīti neapmaksātie dokumenti. Filtrā esošo vērtību var modificēt, ja nepieciešams ierobežot ierakstus pēc citiem nosacījumiem.

saistisanas_logs_.png

"Meklēt" laukā meklējamās vērtības tiek meklētas pēc Numura, Dokumenta, Partnera koda un nosaukuma, kā arī pēc summas. Tā kā meklēšana notiek servera pusē, tad meklēts netiek uzreiz interaktīvi pie vērtību ievades, bet pēc iziešanas no lauka, nospiežot TAB vai ENTER taustiņu, vai ar peli noklikšķinot uz lupas podziņas meklēt laukā.
Laukā „Meklēt” jau tradicionālā veidā ir iespējams interaktīvi meklēt nepieciešamo ierakstu pēc kādas no ekrāna redzamajām pazīmēm. Meklēts tiek tikai atfiltrētajos ierakstos. Meklēt var arī pēc vairākām vērtībām atdalot tās ar komatu, tad meklēšana notiek pēc precīzi ievadītājām vērtībām:

meklet_r_nr.png

Nesaistīto dokumentu sarakstā automātiski ir pieejams Multi-iezīmes režīms. Tas nozīmē, ka turot CTRL vai SHIFT taustiņu var atzīmēt vairākus dokumentus. Statusa joslā tiek parādīta iezīmēto dokumentu saistāmā kopsumma, nospiežot saistīt, tiks piesaistīti atzīmētie dokumenti:

multi_iez.png
Ja atzīmēts būs vairāk kā reāli var piesaistīt, piesaistīts tiks tikai tik cik nepieciešams.
Versija 1.1.1120 02.08.2012
Papildinājums atskaites "Paziņojums par algas nodokli" sagatavošanas iespējās
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnālsIr veikts papildinājums atskaites "Paziņojums par algas nodokli" filtrā - iespēja sagatavot atskaiti par konkrētā periodā atbrīvotajām personām:


Pazinojums.png
Versija 1.1.1119 25.06.2012
Nodokļu sarakstā pie nodokļa definīcijas ir ieviests lauks „Likmes veids”
Kopējie saraksti    Nodokļu sarakstsPie nodokļa likmes definīcijas ir ieviests lauks „Likmes veids”, kas norāda vai konkrēta likme ir Standarta likme vai Samazinātā:

Nodoklu_veids.png

Attiecīgi vienā periodā ir jābūt spēkā vismaz vienam ierakstam ar veidu standarta un samazinātā. Šīs vērtības tiek izmantotas pie PVN deklarācijas sagatavošanas, kā arī parādās PVN deklarācijas izdrukā.
Versija 1.1.1118 25.05.2012
Iespēja apstiprināt vai atcelt apstiprinājumu vienlaikus vairākiem dokumentiem
Citi

Pēc vajadzīgo datu atlasīšanas, nepieciešams aktivizēt multi iezīmēšanas komandu, lai atzīmētu dokumentus, kurus nepieciešams apstiprināt vai kuriem nepieciešams noņemt apstiprinājumu.

1. Ar taustiņu kombināciju Ctrl Y vai Rīku joslā uzspiežot uz Multi iezīmēšanas pogu multi_iez_poga.png, turot nospiestu Ctrl taustiņu, tiek iezīmēti attiecīgie dokumenti:

iezim_dok.png

2. Kad attiecīgie dokumenti ir iezīmēti, rīku joslā jānospiež poga Apstiprināt
Apstiprin_poga.png un jāizpilda attiecīgā komanda:

Apstiprinasana.png

3. Pēc komandas apstiprināšanas, tiks parādīts informatīvs paziņojums:

info.png

Ja tiks iezīmēti dokumenti ar atšķirīgiem statusiem (gan apstiprināti, gan neapstiprināti), tiks parādīts sekojošs paziņojums:

pazinojums.png
Versija 1.1.1116 03.04.2012
Informācijas meklēšana sistēmā Ozols
CitiIespēja meklēt dokumentus, partnerus, ierakstus ikvienā darba režīmā:

meklesana.png
Versija 1.1.1114 12.03.2012
Noliktavas atskaite "Nomenklatūras kustība (detalizēti)" papildināta ar kolonnu "Info"
Noliktava    Atskaites    Nomenklatūru kustība (detalizēti)Noliktavas atskaite "Nomenklatūras kustība (detalizēti)" papildināta ar kolonnu "Info". Kolonnā ir redzams ar nomenklatūru saistīto dokumentu statuss - apstiprināts vai iegrāmatots, grāmatojuma numurs.
Lai kolonna būtu redzama uz ekrāna, sagatavojot atskaiti "Nomenklatūras kustība (detalizēti)", rīku joslā jānospiež poga "Kolonnas" un no kreisās puses saraksta konkrētā kolonna jāpievieno aktīvo kolonnu sarakstam labajā pusē:


1114_nom_kust_kolonna.png
Versija 1.1.1113 10.01.2012
Papildus kolonna bankas izdevumu žurnālā "Piegādātāja reģistrācijas numurs/ personas kods"
Finanses    Dokumenti    Bankas izdevumiBankas izdevumu žurnāls papildināts ar jaunu kolonnu "Piegādātāja reģistrācijas numurs/personas kods".
Lai pievienotu kolonnu bankas izdevumu žurnālā, rīku joslā jānospiež poga "Kolonnas" un no kreisās puses saraksta konkrētā kolonna jāpievieno aktīvo kolonnu sarakstam labajā pusē:


1113_BIZ_kolonna.png
Versija 1.1.1112 04.01.2012
Aizliegums datu ievadei vairāku uzņēmumu datu uzskaitē vienā Ozols datu bāzē, ja pie uzņēmuma izvēles atzīmēta izvēles rūtiņa - Atskaišu režīms
Sākot no 1.1.1112 versijas, Ozolā veikts papildinājums, lai situācijā, ja vienā OZOLS datu bāzē tiek uzskaitīti dati vairākiem uzņēmumiem, tiktu novērsta iespēja kļūdaini datus ievadīt uz neatbilstošo uzņēmumu. Izveidots aizliegums datu ievadei, ja pie uzņēmuma izvēles atzīmēta izvēles rūtiņa "Atskaišu režīms - pieejamo uzņēmumu datu konsolidācijai":

atsk_rez.png

Datus iespējams ievadīt tikai situācijā, ja "ķeksītis" izvēles rūtiņā NAV atzīmēts. Atzīmējot šo kritēriju, dati būs pieejami tikai atskaišu režīmā, nevis ievadei.

Situācijā, ja tomēr datus nepieciešams ievadīt arī atskaišu režīmā, iespējams nodefinēt lietotāja tiesības darba režīmiem, atzīmējot papildus tiesības darba režīmā: Konfigurācija-> Iestādījumi-> Kopīgie-> Dažādi:

dazadi.png
Versija 1.1.1106 26.08.2011
Sakot no 1.1.1106 versijas - algu maksājuma faila eksports uz interneta banku - UTF-8 kodējumā
Finanses Situācijā, ja rodas problēmas ar algu maksājumu eksportu uz banku - uzrādās neatbilstoši latviešu valodas simboli, internetbankas pusē - konfigurācijā jābūt norādītam importa kodējumam UTF-8!

Konfigurācija interneta bankā: Uzstādījumi-> Vispārējie uzstādījumi-> Apmaiņas faila uzstādījumi:


utf.png
Darba līgumu žurnālā papildus filtra kritērijs "slodzes statuss" - iespēja atlasīt darba līgumus aktīvām/neaktīvām slodzēm
Personāla vadība    Dokumenti    Darba līgumu žurnālsPapildināts darba līgumu žurnāla filtrs ar jaunu kritēriju - iespēja atlasīt darba līgumus pēc slodzes statusa - aktīva/neaktīvas slodze:

dl_zurnals.png
Novērsta nepilnība atskaitē "Bankas konta izraksts" - tiek attēloti arī naudas pārsūtīšanas dokumentu numuri
Finanses    Atskaites    Bankas konta izrakstsNovērsta nepilnība atskaitē "Bankas konta izraksts" - tiek attēloti arī naudas pārsūtīšanas dokumentu numuri:

trn.png
Papildināts pamatlīdzekļu dokumentu veidu - norakstīšana un nolietojums, grāmatojuma šablons ar jaunu noklusēto iestādījumu - [Piegādātājs]
PamatlīdzekļiPamatlīdzekļu dokumentu veidiem - PL norakstīšana un PL nolietojums - grāmatojuma šablonā iespēja norādīt noklusēto kritēriju [Piegādātājs] partnera laukā:

gr_sablons_piegadatajs.png
Versija 1.1.1105 08.06.2011
Papildinājums attiecībā uz atvaļinājuma naudas automatizētu aprēķinu, izmantojot Algu rīkus
Alga    Rīki    Algu aprēķinsVeikti papildinājumi pie algu automatizētajiem aprēķiniem, izmantojot funkcionalitati: Alga-> Rīki-> Algu aprēķins.

Norādot atbilstošo atvaļinājuma rīkojuma spēkā stāšanos datumu, iespējams veikt algu aprēķinu (atvaļinājuma naudas aprēķins) tiem strādājošajiem, kuriem norādītajā periodā stājas spēkā rīkojums:

algu_apr.png

Rezultātā algu aprēķina žurnālā tiks pievienots algu aprēķins un aprēķināta atvaļinājuma nauda.
Papildinājums, lai automātiski tiktu samazināti atvieglojumi un neapliekamais minimums, veicot atvaļinājuma naudas aprēķinu tekošajā vai nākamajā periodā (nav vairs nepieciešams ielādēt kavētās kalendārās dienas)
Alga    Konfigurācija    KopīgieIzstrādāts papildinājums, lai automātiski tiktu samazināti atvieglojumi un neapliekamais minimums, veicot atvaļinājuma naudas aprēķinu tekošajā vai nākamajā periodā.

Atzīmējot parametru Algu kopīgajos iestādījumos (Alga-> Konfigurācija-> Kopīgie):

neapliek.png

Iespēja veikt atvaļinājuma naudas aprēķinu par tekošajā vai nākamajā periodā, un, neielādējot kavētās kalendārās dienas (2.poga algas aprēķinā), jau uzreiz automātiski tiks samazināts neapliekamais minimums un atvieglojumi, proporcionāli vēl nenostrādātajām dienām.
Versija 1.1.1104 20.05.2011
Veikti papildinājumi degvielas realizācijas dokumenta noformēšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem (iespēja sagatavot pz no Akcīzes un Vairumtirdzniecība preču noliktavām)
Norēķini    Dokumenti    Pārdošanas dokumentiIzstrādāti papildinājumi, lai degvielas realizācijas dokumentu varētu noformēt lauksaimniecības produkcijas razotājam, atbilstoši prasībām - samazinot apmaksas summu par aprēķināto akcīzes nodokļa summu, gan no Akcīzes, gan Vairumtirdzniecības preču noliktavas.

Izveidots papildinājums, lai realizējot degvielu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem no Vairumtirdzniecības noliktavas,  akcīzes nodoklis rēķinātos no faktiskajiem litriem.

pz_zemn.png
Versija 1.1.1103 21.04.2011
Papildinājums Bankas elektronisko norēķinu sistēmu konfigurācija - iespēja no bankas neimportēt nevajadzīgos ierakstus
Datu apmaiņa ar banku    Saraksti    Bankas elektronisko norēķinu sistēmasPapildinājums Bankas elektronisko norēķinu sistēmu konfigurācija (DAB-> Saraksti-> Bankas elektronisko norēķinu sistēmas) - iespēja no bankas neimportēt nevajadzīgos ierakstus:

dab.png

- iespēja neimportēt ienākošos iekšbankas maksājumus (POS darījumi)
- iespēja ienākošajiem karšu maksājumiem pieskaitīt komisiju
Versija 1.1.1102 10.03.2011
Iespēja algu lapiņas izsūtīt pa e-pastu
Alga    Atskaites    Algu lapiņasIespēja algu lapiņas izsūtīt pa e-pastu (Alga-> Atskaites-> Algu lapiņas).

Algu lapiņas, iespējams sagatavot par kārtējo periodu, pēc algu aprēķinu veikšanas, lai strādājošiem būtu iespējams piegādāt algu lapiņas, tās izdrukājot un izsniedzot papīra formātā vai nosūtot elektroniski uz strādājošā partnera kartiņas aprakstā norādīto e-pastu:

lapinas.png

Sīkāka informācija pieejama instrukcijā:
http://www.ozols.lv/help/?ssw=33& skf_id=611
Versija 1.1.1101 11.02.2011
iOzols -> ePersonāla risinājums -> izstrādāts papildinājums tabeļu uzskaitē, nodrošinot iespēju aizpildīt tabeles projektu griezumā
Veikti papildinājumi pie iOzols ePersonāla risinājuma tabeļu aizpildīšanas. Pie tabeles aizpildīšanas, informāciju par strādājošo nostrādātajām stundām iespējams ievadīt ne tikai struktūrvienību griezumā, bet arī projektu griezumā, norādot cik stundas uz katru projektu nostrādātas:

proj_tabeles.png

Iespēja sagatavot kopsavilkuma atskaiti strādājošā griezumā,lai būtu pārskatāms rezultāts par projektiem:

kops_tab.png
Jauna VID degvielas atskaite - Pārskats par degvielas izlaišanu brīvam apgrozījumam
Izveidoja jauna VID degvielas atskaite, kurā tiek atspoguļota informācija par realizēto degvielu no Akcīzes preču vai Vairumtirdzniecības preču noliktavām, iekļaujot informāciju par realizēto degvielu brīvam apgrozījumam

deg_brivam.png

Atskaiti iespējams eksportēt uz VID EDS sistēmu.
Versija 1.1.1100 31.01.2011
Izstrādāts risinājums marķētas degvielas uzskaitei
Izstrādāti dokumentu žurnāli marķētās degvielas uzskaitei.

1. Dokumentu žurnāls - tvertnes skaitītāju mērījumi (Degvielas tirdzniecība-> Dokumenti):

tvertne.png

2. Atskaite - Marķētās degvielas uzskaite (Noliktava-> Atskaites):


atskaite.png
Papildinājums PVN nodokļu sarakstā
Kopējie saraksti    Nodokļu sarakstsPapildinājums PVN nodokļu sarakstā (Kopējie saraksti-> Nodokļu saraksts)

Iespēja norādīt PVN likmes darbības periodu (spēkā no..līdz), lai neuzrādītos nevajadzīga informācija par vēsturiskajām likmēm, pie Norēķinu dokumentu satura pozīciju aizpildīšanas:

nod.png
Jauna Noliktavas atskaite - INTRASTAT
Izstrādāta INTRASTAT atskaite (Noliktava-> Atskaites-> Intrastat-> Ievedums Intrastat 1A)

Intrastat atskaite tiek sagatavota pamatojoties uz ievadītajiem Norēķinu dokumentiem (iepirkumu dokuments), kuros tiek noformēts preces ievedums Latvijā no kādas ES dalībvalsts, deklarējot preču ievedumu INTRASTAT pārskata veidlapā atbilstoši šo preču astoņu zīmju kodam, norādot preču vērtību latos, partnervalsti, svaru, darījuma veida kodu, svaru un daudzumu papildmērvienībās:

intrastat.png

Atskaites sagatavošanas instrukcija pieejama: http://www.ozols.lv/help/?ssw=33& skf_id=990
Versija 1.1.1094 12.06.2010
PVN deklarācijas 66. rinda ir papildināta ar jaunu algoritmu
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN mēneša deklarācija 2011PVN deklarācijas 66. rinda ir papildināta ar jaunu algoritmu pēc izmaiņām likumdošanā - tiek piesummēta 482 rinda
Versija 1.1.1093 13.05.2010
Avansu atskaites "Pārtēriņi" papildinājums
Avansi    Atskaites    PārtēriņiAvansu atskaitē "Patēriņi" pievienota papildus kolonna „Avanss(ar PVN)”
Versija 1.1.1092 30.04.2010
Pamatlīdzekļu dokumenta grāmatojumā iespēja iegrāmatot pamatlīdzekļu atlikušo vērtību un uzkrātā nolietojuma vērtību
Pamatlīdzekļi    Jauns    Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentsPamatlīdzekļu dokumenta grāmatojumā izveidota iespēja iegrāmatot pamatlīdzekļu atlikušo vērtību un uzkrātā nolietojuma vērtību.
Grāmatojuma šablonā ir iespēja norādīt pamatlīdzekļu kategorijas nolietojuma kontu.
Virsgrāmatas atskaite "Memoriālais orderis" papildināta ar iespēju grupēt pēc mēneša vertikālā griezumā
Virsgrāmata    Atskaites    Memoriālais orderisVirsgrāmatas atskaite "Memoriālais orderis" papildināta ar iespēju grupēt pēc "Mēnesis (vertikāli)":

Memor_orderis_menesi_horiz.png

Lai sagatavotu atskaiti pa mēnešiem vertikālā griezumā, filtra parametros jānorāda:
 
Grupet_pec.png
Algu izmaksas saraksta eksports uz Hipotēku un Zemes banku
Alga    Dokumenti    Izmaksu sarakstu žurnālsSistēma papildināta ar algu izmaksas saraksta eksportu uz Hipotēku un Zemes banku, atbilstoši faila formātam.
Versija 1.1.1091 27.04.2010
Līguma kopēšana ar pievienotajiem līguma nosacījumiem
Ir izveidota iespēja nokopēt līgumu ar visiem līgumā pievienotajiem nosacījumiem.
Līgumu žurnālā, atzīmējot konkrēto līgumu, jānospiež peles labais taustiņš un jāizvēlas Kopēt. Tiek nokopēts līgums.
Lai aktivizētu līguma sadaļas, jānospiež poga Saglabāt un līgums jāatver vēlreiz, lai veiktu attiecīgās korekcijas (ja līguma kopija netiek Saglabāta un vēlreiz atvērta, visas sadaļas ir neaktīvas).
Papildinājumi Norēķinu dimensiju apgrozījuma atskaitēs, lai varētu atlasīt/grupēt datus pa menedžeriem
Norēķini    Atskaites    Dimensiju apgrozījumsNoliktava-> Atskaites-> Pārdotā nomenklatūra (detalizēti) - pievienota papildus kolonna "Menedžeris".
Norēķini-> Atskaites-> Dimensiju apgrozījums - papildināti filtra parametri ar iespēju atlasīt datus pa "Klientu menedžeri", atlasīt konkrētajā periodā visas menedžera pārdotās preces.
Polises Info sadaļas komisijas % attēlojums no polises Labot sadaļas
Polises Info sadaļā komisijas % sadalījums tiek attēlots no polises Labot sadaļā norādītajiem komisijas % sadalījumiem (manuāli vai no līguma nosacījumiem).
Versija 1.1.1090 16.03.2010
Polises maksājumu apstiprinājumu atcelšana un maksājumu apstiprināšanas funkcija, lai ērtāk veiktu polises maksājumu plāna rediģēšanu
Ja nepieciešams veikt maksājumu summu korekcijas vairāk kā 6 uzģenerētajiem maksājumiem, ir izveidota funkcija  -iespēja atcelt apstiprinājumu, tāpat arī apstiprināt, vienlaicīgi vairākiem maksājumiem vienlaicīgi. Ir jāiezīmē koriģējamie maksājumi un jānospiež funkcijas poga:

Fx_apstiprin.jpg

Pēc apstiprinājuma noņemšanas, nospiežot pogu "Rediģēt maksājumu plānu", ir iespēja veikt maksājumu summu korekcijas, atbilstoši kopējās prēmijas izmaiņām.
Algu izmaksu saraksta sagatavošana uz augstākā līmeņa struktūrvienību un izmaksu veikšana no zemāku līmeņu struktūrvienības
Alga    Dokumenti    Izmaksu sarakstu žurnālsSistēmā veikts papildinājums, lai izmaksu sarakstus būtu iespējams veidot uz augstākā līmeņa struktūrvienību - sarakstā norādīta augstākā līmeņa struktūrvienību un veicot algu izmaksu -  caur Alga-> Rīki-> Algu aprēķins-> Palaižot "starpību starp aprēķināto un ieturēto palaist uz izmaksu sarakstiem" aprēķinātās algas strādājošajiem, kuriem  ir zemākā līmeņa struktūrvienība, aiziet uz izveidoto sarakstu ar augstākā līmeņa struktūrvienību.Turpmāk, izmaksu sarakstā norādot augstākā līmeņa struktūrvienību, uz to būs iespējams veikt izmaksu no zemāku līmeņu struktūrvienībām.
PVN atskaišu sagatavošana
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN mēneša deklarācija 2011Lai sagatavotu PVN atskaites par veiktajiem darījumiem, norēķinu dokumentiem nepieciešams norādīt VID dokumenta veidu un VID darījuma veidu. Norēķini-> Saraksti-> Iepirkumu dokumentu veidi un Pārdošanas dokumentu veidi:


Dok_veids.jpg

Pēc darījuma un dokumenta veida norādīšanas nepieciešams veikt labojumus Virsgrāmatas atskaišu konfigurācijā - pievienot konfigurāciju un norādīt attiecīgos grāmatvediskos kontus:


virsgr_konfig.jpg
Versija 1.1.1089 10.03.2010
Papildinājumi attiecībā uz partiju numuriem, lai samazinātu iespēju kļūdīties un ievadīt divus vienādus.
Norēķini    Jauns    Iepirkuma dokuments1. Pievienojot jaunu preču saņemšanas pozīciju, partijas numurs, pēc noklusējuma, automātiski tiek aizpildīts ar dokumenta numuru.
Turpmāk tas tiks pārbaudīts un, ja partija ar šādu numuru jau eksistēs, tai papildus tiks pievienots „/1,2,3....n”:

Partijas_nr_iepirkuma.jpg

2. Pie preču saņemšanas dokumenta apstiprināšanas, tas atkārtoti tiks pārbaudīts un par neprecizitātēm lietotājs tiks informēts:

1) Ja kādai pozīcijai partijas numurs nebūs norādīts:
Pazinojums_par_part_nr.jpg

2) Ja partijas numurs atkārtosies:
Pazinojums_par_esosu_part_nr.jpg
Versija 1.1.1088 17.02.2010
Papildinājumi savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu žurnāla filtra parametros
Norēķini    Dokumenti    Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktiVeikti papildinājumi savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu žurnāla filtra parametros. Papildināts ar filtra parametriem: "salīdzināšanas datumu no-līdz", "sagatavošanas datumu no-līdz", "partneris", "konts", "veids", "valūta":

Savstrap_nor_dz_aktu_zurnals_filtrs.png
Versija 1.1.1086 25.01.2010
Kontrolsummas lauks, sagatavojot jaunu Paziņojumu par algas nodokli
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnālsKontrolsumma, tiek rēķināta pēc ienākumu nodokļu likmes, kas ir spēkā uz perioda sākumu:

Jauns_Pazin_kontrolsumm.jpg
Versija 1.1.1083 20.11.2009
Algu atskaišu grupēšana pēc "Galvenās struktūrvienības"
Alga    AtskaitesSagatavojot algu atskaites, ir iespēja atskaišu rezultātus sagrupēt pēc galvenās struktūrvienības:

Algu_atsk_galv_str.jpg
Versija 1.1.1082 04.11.2009
Jauns rīkojuma veids
Personāla vadība    Jauns    Rīkojumu dokumentsIr izveidots jauns rīkojuma veids, kurš netiek iekļauts kustību ziņojumā - "Pieņemšana darbā - bezdarbnieks":

Jauns_rikojums_bezdarbn.jpg
Memoriālā ordera grupēšana pēc "Mēneša"
Virsgrāmata    Atskaites    Memoriālais orderisSagatavojot memoriālo orderi, ir izveidota iespēja grupēt pēc Mēneša, lai varētu iegūt detalizētus datus visa gada griezumā sadalījumā pa mēnešiem:

Memor_ord_gr_men.jpg
Versija 1.1.1081 22.10.2009
Pamatlīdzekļu datu nosūtīšanu uz Excel, pamatlīdzekļu inventarizācijai ar SIA „TimeSaving” datu termināli
Pamatlīdzekļi    Atskaites    Pamatlīdzekļu inventarizācijaJāsagatavo pamatlīdzekļu inventarizācijas   atskaiti pēc nepieciešamajiem atlases kritērijiem. Pēc atskaites sagatavošanas rīku joslā jāizvēlas funkcija "Datu eksports uz Excel (TS)":

PL_inv_export_TS.jpg

Tiek atvērts Datu eksporta logs, kurā jānorāda ceļš uz datu eksporta katalogu un faila nosaukums:
exp_data.jpg
Nospiežot pogu Eksportēt, norādītajā datu katalogā tiks izveidots fails, kuru importēt "TimeSaving" sistēmā..
Versija 1.1.1080 21.10.2009
Rīkojumos iespēja izmantot automātisko sistēmas numuru ģenerēšanu
Personāla vadība    Jauns    Rīkojumu dokumentsRīkojumos iespēja izmantot automātisko sistēmas numuru ģenerēšanu
Automātisko numuru ģenerēšana tiek aktivizēta: Konfigurācija-> Lietotāji-> Uzņēmumi - atverot uzņēmuma sadaļu Personāls un ieliekot ķeksīti "Rīkojumiem tiek izmantota automātiska sistēmas numuru ģenerēšana":

konfiguracija_personals.jpg
Versija 1.1.1079 20.08.2009
Jauns rīkojumu dokumentu veids - Asins nodošana - apmaksāta kavēta darba diena
Personāla vadība    Jauns    Rīkojumu dokumentsIr izveidots jauns rīkojuma veids - Asins nodošana - apmaksāta kavēta darba diena:

Jauns_rikojuma_veids.jpg
Rīkojuma veids nosaka vai un kāds kods tiks piemērots strādājošajam ziņojumā par darbinieku kustību. Rīkojuma veida konfigurācija nosaka, kādi darba laika uzskaites dati tiks pievienoti slodzes kalendāram. Lai rīkojuma veids - Asins nodošana - apmaksāta kavēta darba diena- tiktu pareizi piemērots slodzes kalendāram, nepieciešams izveidot atsevišķu Ieejošo kodu dienām (Alga-> Konfigurācija-> Ieejošo kodu konfigurācija) un kods jānorāda jaunajam rīkojuma veidam (Alga-> Konfigurācija-> Rīkojumu veidu ieejošo kodu konfigurācija)
Versija 1.1.1078 30.06.2009
Jaunas Finanšu atskaites - Izdevumi piegādātājiem un Ieņēmumi no pircējiem
Finanses    Atskaites

Ir izveidotas divas jaunas Finanšu atskaites, kurās:

1) tiek sagatavota informācija par norēķiniem ar Piegādātājiem (Bankas/Kases izdevumi un ar tiem saistītie Iepirkumu dokumenti)

2) tiek sagatavota informācija par ieņēmumiem no Pircējiem (Bankas/Kases ieņēmumi un ar tiem saistītie Pārdošanas dokumenti)

 

fin_atskaite.jpg

Jaunas Norēķinu atskaites - Norēķini ar Pircējiem un Norēķini ar Piegādātājiem
Norēķini    Atskaites

Sistēmā ir pārveidotas Norēķinu atskaites - Norēķini ar Pircējiem un Norēķini ar Piegādātājiem. Atskaitēs tiek attēlota informācija par Norēķinu dokumentiem un ar tiem saistītajiem Finanšu dokumentiem:

norekini_ar_pircejiem.jpg

Versija 1.1.1077 25.06.2009
Bankas maksājumu uzdevumu saistīšana ar Pārdošanas dokumentiem - Kredītrēķiniem
Finanses    Dokumenti    Bankas izdevumi

Bankas maksājumu uzdevumus (bankas izdevumus) ir iespēja saistīt ar Pārdošanas dokumentiem - Kredītrēķiniem:

 

BIZ_saista_ar_kreditrekinu.jpg


Lai Pārdošanas dokumentam ieliktu pazīmi Kredītrēķins: Norēķini -> Saraksti - jāatver konkrētā Pārdošanas dokumenta veids un opcijās jāatzīmē kā Kredītrēķins:

 

pazime_kreditrekins.jpg

Versija 1.1.1076 30.04.2009
Partnera informācijas kartīte papildināta ar informāciju no Norēķinu dokumentiem

Partnera informācijas kartīte (izvēloties Partneri un nospiežot taustiņu F3)  papildināta ar informāciju no Norēķinu dokumentiem:

Partnera info.png

Papildus informācija Neapmaksāto pārdošanas dokumentu atskaitē
Norēķini    Atskaites    Neapmaksātie pārdošanas dokumenti

Neapmaksāto pārdošanas dokumentu atskaite, sagatavojot par Partneriem, ir papildināta ar detalizētu  informāciju par norēķiniem:

neapm_pard_dok_atskaite.png

 

Versija 1.1.1074 21.04.2009
Iespēja nokonfigurēt katram lietotājam iespēju, vai ieliktā atlaide piemērosies arī summas lauciņam iepirkumu dokumentā
Norēķini    Jauns    Iepirkuma dokuments

Iespēja nokonfigurēt katram lietotājam iespēju, vai ieliktā atlaide piemērosies arī summas lauciņam.
Iepirkuma formas lauku konfigurācijā, summas laukam var papildus iekonfigurēt, lai atlaide tiktu noņemta pēc ievades automātiski.

Iepirk_fx_satura_formu_konfig.png

 

formas_lauku_konfig.png

Versija 1.1.1073 25.03.2009
Algu aprēķinā automātiski pārnest starpību no iepriekšējā perioda
Alga    Konfigurācija    Kopīgie

Ir papildināta Algu aprēķina kopīgā konfigurācija. Ir papildus fiksētās izvēles rūtiņa „Algu aprēķinā pārnest automātiski starpību no iepriekšējā perioda”:

 

starpiba_no_iepr_perioda.png

 

Ir jābūt nodefinētam vienam rezultējošam kodam ar tipu „Ieturējums (parāds/pārmaksa...):

 

Rezult_kods_tips.png

 

Ja šādi tiks nokonfigurēts algu aprēķins, tad pievienojot aprēķinā algu kartiņu, vienmēr tiks pārbaudīts vai iepriekšējā periodā nav atlikusi starpība. Ja tāda būs, tā algu aprēķinā parādīsies ieturējumu daļā ar „ ” vai „-” zīmi, sadalīti pa dimensijām, kā tā veidojas..

Algu izmaksu sarakstu kopēšana
Alga    Dokumenti    Izmaksu sarakstu žurnāls

Algu izmaksu sarakstu kopēšana
Izmaksu sarakstā ir papildus funkcija – „Kopēt saraksta virsrakstu uz atvērto periodu”:

 

Fx_kopet_izm_saraksta_virsrakstu.png

 

Funkcija nodrošina saraksta virsraksta kopēšanu, kopējot periods tiek aizstāts ar atvērto periodu. Datums un termiņš tiek likts tāds, kāds ir bijis kopējamajā sarakstā attiecībā pret periodu.
Piemēram,
-  Kopēts tiek saraksts: Periods: 2009-01, Datums 25.01.2009, Termiņš 05.02.2009
-  Atvērtā periodā 2009-03 nokopēsies: Periods: 2009-03, Datums 25.03.2009, Termiņš 05.04.2009

Versija 1.1.1071 12.02.2009
VID atskaite - PVN mēneša deklarācija
Virsgrāmata    Atskaites    VID atskaites    PVN mēneša deklarācija 2008

PVN mēneša deklarācijā nepieciešams pārkopēt Konfigurāciju. Lai pārkopētu PVN deklarācijas konfigurāciju, jāizvēlas Atskaite „PVN mēneša deklarācija” un Profila izvēles skatlodziņa labajā pusē jānospiež pogapoga.png, tiek atvērtas Virsgrāmatas atskaišu konfigurācijas, kur jāizvēlas konfigurācija PVN deklarācija (PVN deklarācija 2008), jānospiež peles labais taustiņš un jāizvēlas režīms Kopēt:

pvn.png

Un nokopētā konfigurācija jāpārsauc par PVN mēneša deklarācija 2009 un jāizvēlas atskaites Profilā, un jāturpina deklarācijas sagatavošanu.
Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā poguprint.png, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.

Paziņojums par algas nodokli (1.pielikums)
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnāls

Pirms atskaites sagatavošanas nepieciešams pārkopēt kolonnas virsrakstu konfigurāciju:

      1.  Algas-> Konfigurācija - Kolonnu virsraksti – jāizvēlas „Paziņojums par algas nodokli” un jānospiež peles labais taustiņš, tad jāizvēlas Kopēt:
alga.png

      2. Tiek atvērts Jauns –Kolonnu virsraksts, kur Izmanto skatlodziņā jāizvēlas kur tiek izmatots - „Paziņojumā 2009”:

kolon1.png

      3. Jānorāda ienākumu veids „Darba alga” un nosaukumā jāieraksta „Paziņojums par algas nodokli 2009”:

kolon2.png

      4. Jātver pārkopēto konfigurāciju ieraksti un, atbilstoši izmaiņām, jāizlabo konfigurāciju rindas:

kolon3.png

kolon4.png

Kad izmaiņas ir veiktas, lai saglabātu pārkopēto paziņojuma kolonnu virsrakstu, jānospiež poga saglabat.png.
Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā poguprint.png, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.

Paziņojums par algas nodokli (kopsavilkums) – 2.pielikums – "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām"
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Paziņojumu žurnāls

Paziņojuma 2. pielikumam izmaiņas:
1. papildus kolonnas:
01 - Ienākuma veidu kods
04 - Ienākumu izmaksas datums
09a - Papildu atvieglojuma kods
09 - Papildu atvieglojuma summa
12 - Dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)
13 - Dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas.


2. Mainīta Iebūvētā izdrukas forma:
izdr.png

Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) jaunā formātā - papildus kolonna - nostrādāto stundu skaits mēnesī
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Nosacījums, pēc kura atskaitē tiek attēlots Nostrādāto stundu skaits mēnesī:
1) Ja  slodzei ir stundu kalendārs, tad stundas tiek rādītas no rezultātu koda ar veidu "Faktiski nostrādāto stundu kods"
2) Ja slodzei nav stundu kalendārs, tad stundas tiek parādītas no rezultātu koda ar veidu "Nostrādāto darba dienu skaits", kas reizināts ar stundu skaitu dienā no kalendāra.
Sagatavojot atskaiti, atskaitē ir papildus kolonna ”Nostr.st.”:
darba_dev.png

Sagatavoto atskaiti pēc attiecīgajiem kritērijiem, ir iespējams izdrukāt, nospiežot rīku joslā poguprint.png, un izvēloties Iebūvēto izdrukas formu.

izdruka.png

Kustības ziņojums – Ziņas par darba ņēmējiem
Alga    Atskaites    Sociālās apdrošināšanas atskaites    Ziņas par darba ņēmējiem1. Mainījušies ziņu kodi un to atšifrējums. Jaunie kodi, kuri ir ielikti sistēmā  (lai pēc tam varētu piesaistīt Algu rīkojumiem):
2. Mainīta Iebūvētā izdrukas forma:
zinas.png